Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

Veri sorumlusu Kimliği
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://cetinfamily.com.tr‘den erişilebilen Çetin Family Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel Veriler ve İşleme ve Aktarma Amaçları, Alıcı Grup, Toplama Yöntemi
Kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği, fiziksel mekan güvenliği verileriniz, fiziksel ve elektronik yollarla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanarak, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenebilecektir ve Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yurtdışına aktarılabilecektir.

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Hukuki sebebi
Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://cetinfamily.com.tr/’de yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇETİN FAMILY TEKSTİL GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
Versiyon 0.1
……/…./2020

İçindekiler
1. GİRİŞ
1.1. Amaç
1.2. Kapsam
2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI
4. KAYIT ORTAMLARI
5. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
5.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar
5.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
5.3. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
5.4. İmhayı Gerektiren Sebepler
6. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
6.1. Teknik Tedbirler
6.2. İdari Tedbirler
7. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ
7.1. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri
7.2. Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri
7.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri
8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
9. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
10. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI
11. SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. GİRİŞ
1.1. Amaç
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Çetin Family (“Şirket”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Şirket; Stratejik planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, şirket yönetim kurulu, hissedarları, müşteri yetkilileri, müşteri çalışanları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

1.2. Kapsam
Şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, şirket yönetim kurulu, hissedarları, müşteri yetkilileri, müşteri çalışanları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. Ayrıca, işbu Politika’da aksi belirtilmedikçe, Politika ile atıf yapılan dokümanlar hem basılı hem de elektronik kopyaları kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Alıcı Grubu
Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Anayasa
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Anonim Hale Getirme
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Elektronik Ortam
Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik Olmayan Ortam
Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet Sağlayıcı
Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili Kişi / Kişisel Veri Sahibi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler,

İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,

Kanun
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam,

Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası – Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir)

Kişisel Veri İşleme Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul
Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Periyodik İmha
Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda işbu Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

VERBİS
Veri Sorumluları Sicili

Yönetmelik
28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI
Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılımı ve imha süreçleri aşağıdaki gibidir;

UNVAN
BİRİM
GÖREV
İnsan Kaynakları Müdürü
İnsan Kaynakları
Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Muhasebe ve Finans Müdürü

Muhasebe ve Finans

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Reklam ve Kurumsal Pazarlama Müdürü

Reklam ve Kurumsal Pazarlama

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi ile Çalışanların Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Müşteri İlişkileri Sorumlusu

Müşteri İlişkileri

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

E-ticaret Müdürü

E-ticaret

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

Depo Sorumlusu

Merkez Depo

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

Mağaza Bölge Müdürü

Mağaza

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

Satın Alma

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

Planlama

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

4. KAYIT ORTAMLARI

Elektronik Ortamlar

Fiziksel Ortamlar

Sunucular (yedekleme, e-posta, veritabanı)
Yazılımlar (vega, link, hamurlab)
Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, antivirüs vb. )
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
Kağıt
Manuel veri kayıt sistemleri
Yazılı, basılı, görsel ortamlar

5. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, şirket yönetim kurulu, hissedarları, müşteri yetkilileri, müşteri çalışanları olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

5.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar
Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

5.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
Şirketimizde, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
5502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

5.3. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın ilgili maddelerinde yer alan kişisel veri işleme amaçlarıyla ve aşağıda belirtilen Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarına istinaden kişisel verileri saklamakta ve kullanmakta olup, söz konusu şartların tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine imha etmektedir.

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İ̇nsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5.4. İmhayı Gerektiren Sebepler
Kişisel veriler;

İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır. “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politakamız” da detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

6.1. Teknik Tedbirler
Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında “kapalı sistem ağ” kullanılmaktadır. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. / Evraksal olarak da yapılmalıdır. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım politakaları hazırlanmıştır. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. Sızma testi uygulanmaktadır. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. Şifreleme yapılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır. 6.2. İdari Tedbirler Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ
İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Şirketimiz tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanmaktadır. Şirketimiz, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre seçmekte olup, kişisel veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemin gerekçesini açıklamaktadır.

7.1. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri silme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

Veri Kayıt Ortamı
Açıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler
Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler
Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler
Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/ boyanarak/ silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler
Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

7.2. Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri
Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri yok etme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

Veri Kayıt Ortamı
Açıklama
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler
Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler
Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

7.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, Şirketimiz, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri anonim hale getirme işlemi yapmamaktadır.

8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ve imha etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri aşağıdaki EK-1 Saklama ve İmha Süreleri Tablosu’ndabelirtilen azami süreler boyunca saklamakta ve imha etmektedir:

Kişisel veri sahibinin, Şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin imha edilmesini talep etmesi halinde Şirketimiz:
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa: Kişisel veri sahibinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve kişisel veri sahibine bilgi verir, ve Talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, kişisel veri sahibinin talebini Kanun’un 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesini açıklayarak reddedilebilir ve ret cevabını kişisel veri sahibine en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

9. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirketimizde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

10. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI
İşbu Politika yayınlandığı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika 30.09.2020 yayımlanmış olup, VERBİS sisteminde kayıtlıdır. Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. Güncel Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

11. SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ
Süreç
Saklama Süresi
İmha Süresi
Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında, alarm sistemleri, kullanıcı adı ve şifre oluşturulması
Hukuki ilişki süresince
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kamera kayıtları
1 hafta
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Dış ticaret ve gümrükleme faaliyetleri

10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
E-ticaret faaliyetleri
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Finansal faaliyetler, sözleşmeler, banka ile yürütülen süreçler, noter evrakları
Hukuki ilişki süresince/ Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Hukuki işlemler
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri
Hukuki ilişki + 15 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri iade işlemleri
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kasa işlemler, faturalar, cari hesaplar, kampanyalar, ödeme ve sözleşmeler
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kredilendirme, sözleşmeler, borç ve kampanyalar, yardım süreçleri
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Muhasebe faaliyetleri, beyannameler, ödemeler, noter işlemleri,
10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Personel işleri ve özlük dosyaları
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş başvuru formları
2 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Reklam faaliyetleri
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Satın alma faaliyetleri
Hukuki ilişki + 10 yıl
Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Internet Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://cetinfamily.com.tr’den erişilebilen Çetin Family Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar Kullanılan yazılım nedeni ile cari kart işlemlerinin takibi uyarınca işlem güvenliğine ilişkin verileriniz, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elektronik yöntemlerle, tarafımızca bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları doğrultusunda elde edilecek, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecek ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://cetinfamily.com.tr’da yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.dijitaltanitim.com ‘den erişilebilen Çetin Family Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amaçlarıyla alan kamera sistemiyle iç ve dış alanlarda kamera kaydı alınmakta olup fiziksel mekan güvenliği verileriniz elektronik yöntemlerle, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecek ve bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://cetinfamily.com.tr’de yer alan Çetin Family Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Politikanın Amacı ve Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”) Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Çetin Family” veya “Şirket”) tarafından işletilen https://cetinfamily.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin/üyelerin (“İlgili kişi” veya “ Ziyaretçi”) kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi verme ve ilgili kişilerin haklarını ve gizlililiğini korumayı amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır.

Reklam kampanyalarının yapılması amacı ile browser bilgisi, tarayıcı bilgisi, konum, ıp adresi gibi işlem güvenliği verileriniz, çerez toplanması sırasında pazarlama verileriniz, bize ulaşın kısmından mesaj gönderilmesi, internet sitesi deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz, e-bültene üye olmanız sırasında bilgilendirme e-postalarını almak istiyorum onayı vermeniz sırasında ve üyelik bilgilerinin alınması sırasında kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği verileriniz müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla elektronik yollarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kanun’a ve kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. Site’nin işlevselliğini arttırmak, tercih ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, sepetteki ürünlerin hatırlanması, java script kodlarının toplanması. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Sosyal medya kullanımlarını hatırlayarak reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarına ait bilgilerin kullanılması için çerezler toplanması

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://cetinfamily.com.tr’den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının Yürürlüğü
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirket olarak Politikayı değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutarız. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecek olup, yayınlanacaktır.

Politika Şirket internet sitesinde https://cetinfamily.com.tr adresinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

ÇETİN FAMILY TEKSTİL GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Versiyon 0.1 01/01/2019

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı
1.2. Yürürlük ve Değişiklik
2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER
3. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME

AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Veri Sahipleri
2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
2.3. Kişisel Veri Kategorileri

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler
3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
8. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
1. GİRİŞ
1.1 Politikanın Amacı ve Kapsamı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Çetin Family Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ’nin (“Çetin Family” veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır. Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Çetin Family Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir. Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

1.2 Yürürlük ve Değişiklik
Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden www.dijitaltanitim.com erişilebilir.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER
Personel ve İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi sebebiyle kişisel veriler işlenebilmektedir. İş başvurularının toplanması sırasında, çalışan adaylarının çeşitli platformlardan elde edilen kişisel verileri toplanabilmekte ise şirket politikalarına uygun olmayan veriler bakımından imha prosedürleri uygulanmaktadır.

Personel işe girişlerinin yapılması, özlük dosyalarının oluşturulması, izin süreçlerinin yürütülmesi sebebiyle çalışanların dışındaki kişi gruplarının da kişisel verileri elde edilebilmektedir. Sözleşmeli avukata iş devredilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler aktarılabilmektedir. E-ticaret faaliyetleri kapsamında,
Pazar yerleri müşterileri üzerinden siparişlerin alınması, iadelerin yapılması sipariş ile gelen müşteri verilerinin otomatik olarak muhasebe programına işlenmesi sırasında kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri elde edilebilmektedir. Pazar yerleri tarafından paylaşılan bilgiler malın teslim ve iade faaliyetleri sebebiyle işlenmekte, Lojistik ve Kargo şirketleri ile paylaşılabilmektedir. Şirket tarafından whatsapp üzerinden canlı destek sağlanması sırasında kişisel veri toplanabilecek ve yurtdışı ile paylaşılabilecektir. Web sitesi üyelik süreçleri, web sitesi üyesinin sipariş aşamasına geçmesi, siparişi tamamlanması, tüketici ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi yapılması, fatura düzenlenmesi, kredi kartı ödemelerinin alınması sırasında kişisel veriler gerekli önlemler ve onaylar alınarak toplanmaktadır.
Web siteleri üzerinden reklam kampanyalarının yürütülmesi, müşteri deneyimlerinin analiz edilmesi sırasında kişisel veriler toplanmaktadır. Web sitesi üzerinden müşteri destek hattı ve bize ulaşın kısmından talep ve şikayetlerin alınması takip edilmesi ve ses kaydı alınması sırasında kişisel veriler toplanmaktadır. Sosyal medya üzerinden kapıda ödemeli satışların yapılması sırasında kimlik ve iletişim verileri toplanabilmektedir.
Web sitesi üzerinden bize ulaşın kısmından alınan mesajlar müşteri ilişkileri bölümüne iletilmektedir. Web sitesi üzerinden çerez politikasında detaylı şekilde açıklanan çerezler toplanmaktadır. faaliyetleri çerçevesinde, bu sürece katılan ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler satın alma ve sözleşme süreçlerinin takibi amaçlarıyla işlenebilmekte ve bu sürece dahil olan üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu durumda ek önlemler alınmaktadır. Şirketin dış ticaret faaliyetleri sırasında kişisel veriler gümrük işlemleri için işlenebilmekte ve gerekli yerlere aktarılabilmektedir. sırasında borç ve kampanya bilgilendirmesi yapmak amacıyla, cari hesap sözleşmesi kurmak amacıyla, “puankart” verilmesi amacıyla kişisel veriler işlenebilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kasa faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında borç ve kampanya bilgilendirmesi yapmak amacıyla, faturaların kesilmesi, nakit ödemelerin yapılması, cari hesap sözleşmelerinin yapılması, cari hesap açılması amacıyla müşteri verilerinin otomatik olarak muhasebe programına işlenmesi sırasında kişisel veriler işlenebilmektedir.
İade süreçlerinde mağaza ürün inceleme formu düzenlenmesi, iade sonuç bilgilerinin müşteriye iletilmesi kişisel veriler toplanabilmekte gerektiğinde aktarılabilmektedir. Bilgi teknolojileri faaliyetleri kapsamında, Şirket üçüncü taraf olan hizmet sağlayıcılarından sunucu, yazılım, donanım , bakım desteği almakta olup, gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel verileri paylaşabilmektedir. Şirket tarafından kullanılan yazılım ve donanımlar yoluyla kişisel veriler işlenebilmekte ve elektronik ortamda da saklanabilmektedir. Güvenlik kameraları ile Şirket binalarının ve yerleşkelerinin bazı bölümleri izlenebilmektedir. Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde, bankalar ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ödemelerin yapılması, beyannamelerin verilmesi, faturaların kesilmesi, işlenmesi, tahsilatların yapılması, şirket yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mali denetimlerin yaptırılması, teşvik süreçlerinin yürütülmesi, noter ve benzeri kamu kurum kuruluşları ile süreçlerinin yürütülmesi sırasında kişisel verileriniz işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Şirket üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından yazılım desteği almaktadır.

3. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ
2.1. Veri Sahipleri
Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ
AÇIKLAMA Çalışan Adayı
Şirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişiler

Çalışan Aile
Şirkette çalışanların aile bireyleri

Müşteri Yetkilisi
Tüzel kişi müşterilerin yetkilileri veya gerçek kişi müşterinin kendisi

Müşteri
İnternet üzerinden veya mağazalardan direkt mal ve hizmet satılan gerçek kişi

Tedarikçi Çalışanı Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin çalışanları

Tedarikçi Yetkilisi Şirketin ürün veya hizmet aldığı şirketlerin yetkilileri

Müdürler Kurulu Şirket’in yönetim kurulu üyesi gerçek kişiler

Hissedar Şirket’in hissedarı/ ortağı gerçek kişiler

İmza Yetkilisi Şirketi temsile yetkili gerçek kişiler

Üçüncü Kişi Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Şirket çalışanları harici gerçek kişiler

Ziyaretçi / Web Ziyaretçi Şirket binasına giriş yapan üçüncü kişiler, ile web sitesini ziyaret eden kişiler

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

2.3. Kişisel Veri Kategorileri
Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU
AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler ve unvan, plaka

İletişim Bilgisi
Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Özlük
Çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen ve işyeri politikaları gereği özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge) Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında dağıtılacak KKD için alınan beden bilgisi, kişilik ve liderlik testi sonuçları

Hukuki İşlem
Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Müşteri İşlem
Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenliği
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği
Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi
Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler,

Mesleki Deneyim
Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerin tecrübelerine ilişkin veriler

Pazarlama
Anket, pazarlama çalışmaları sonucunda elde edilen veriler, çerez kayıtları vb. veriler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Şirketimizde tutulan kamera kayıtları, fotoğraf veya video kayıtlarına ilişkin veriler

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydıdır.

Sağlık
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisidir.

Özel Nitelikli Veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile özel nitelikli kişisel veridir. Yukarıda sayılanların dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR
3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler
Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;Şirket tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Kişisel veri sahibinin açık rızasının olmasıdiğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda,
3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Şirket tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıdurumunda, veri sahibi ile Şirket arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olmasıdurumunda Şirket, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirket tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olmasıdurumunda,Şirket zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olmasıhalinde, Şirket ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler,ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına bakınız.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.
Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Şirket tarafından aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Şirket tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir. Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.
Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU
KAPSAM

AKTARIM AMACI

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve Kuruluşları
Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Özel Hukuk Gerçek/Tüzel Kişileri
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Hizmetin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması
Tedarikçiler
Şirketin hizmet veya ürün aldığı tedarikçiler
Hizmetin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı ölçüde veri aktarılması
Hissedarlar
Şirketin ortağı gerçek kişiler
Yönetim yetkisi kapsamında sınırlı ölçüde veri paylaşımı
Yurtdışına Aktarım
Kimlik, iletişim, müşteri işlem verileri ilgili kişinin açık rızası olması halinde yurtdışı tedarikçilerimize amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Vize işlemlerinin yapılması
Whatsapp üzerinden canlı destek verilmesi
İthalat ihracat için gümrükleme bildiriminin yapılması
İrsaliyeler ile nakliye faaliyeti sürecinde şoförlerin bilgilerinin alınması
Nakliye şirketi bilgilerinin tedarikçi şirkete aktarılması
Yurtdışı nakliye poliçesinin yapılması
Şirket veri aktarımını aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak gerçekleştirmektedir;

Amaçlar
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler
Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

6. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;
Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız. Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://cetinfamily.com.tr’den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir. Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.
Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

8. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Aşağıda sayılan durumlarda Şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

Kişisel veri islemenin suç̧ işlenmesinin önlenmesi veya suç̧ soruşturması için gerekli olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

EK-1: TANIMLAR

TANIM
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Veri sahibi/ İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Kişisel Veri İşleme Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Çetin Family’nin kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

KVK Kanunu
24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Anayasa
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

KVK Kurulu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurumu

KVK Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Politika
Çetin Family Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Şirket / Çetin Family
Çetin Family Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi dijitaltanitim.com
Exxeselection.com.tr
Markastok.com
Buratti.com.tr
Lela.com.tr

İş Ortakları
Şirket’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

EK 2:
VERİ ALICI GRUPLARI
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu ve Kuruluşları
Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan;
Sgk
Çsgb
Gib
İşkur
Çalişma Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü
Noter
Vergi Dairesi
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Valilik
Mahkemeler
Kolluk Kuvvetleri
İYS

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Hizmet alınan veya verilen gerçek veya tüzel kişiler

Herkese açık
Sosyal Medya
Web Sitesi

Tedarikçiler
Acenta
AKM Güvenlik
Antrepo
Avukat /Danışman
Ayensoftware,
VEGA,
ARAS KARGO
CAİNİAO Kargo
MNG Kargo
PTT Kargo
Solmaz Lojistik,
Skynet Kargo
Banka
Crito, Google, Instagram, Facebook
Dergi, Matbaa
Gümrük Müşavirliği
Hotjat
İntouch
İyzico
LINK
MOUSE Bilgisayar
Muhasebe /YMM
Nakliye Şirketi
Otel, İDO Vb.
REVOTAS
Tedarikçi Şirket
T-Soft

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI Versiyon 0.1 …/…/2020

ÇETİN FAMILY TEKSTİL GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İçindekiler Tablosu
1. GİRİŞ
1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı
1.2. Yürürlük ve Değişiklik
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
2.4.1…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yer Alan Çalışanlara Yönelik Tedbirler
2.4.2…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Elektronik Ortamlar İçin
2.4.3…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Fiziksel Ortamlar İçin
2.4.4…………. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Önlemler

1. GİRİŞ
1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Çetin Family Tekstil Gida Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Çetin Family” veya Şirket”) Kanuna Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik
Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden https://cetinfamily.com.tr erişilebilir.

2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.

2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanunda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. Kanunun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanuna uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Ayrıca özel nitelikli kişisel veriler bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafında belirlenen önlemler ile, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de alınmaktadır.

Şirketimizin genel prensibi, kanundan kaynaklanan sebepler olmadıkça özel nitelikli kişisel veri işlememektedir.

Gerekli olmayan özel nitelikli kişisel veriler silinmekte veya karartılmaktadır.

Buna istinaden, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli kurallar işbu politikada belirlenmiştir;

2.4.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yer Alan Çalışanlara Yönelik Tedbirler
Kanun ve buna bağlı yönetmelikle ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmektedir.
Gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır.
Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamları ve yetki süreçleri YETKİ MATRİSİ ile tanımlanmıştır.
Periyodik olarak yetki kontrolü yapılmaktadır.
Göre değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alanlarındaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır.
Çalışana envanter tahsis edilmiş ise derhal geri alınmaktadır.

2.4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Elektronik Ortamlar İçin
Özel nitelikli kişisel veriler elektronik ortamda tutulmamaktadır.

2.4.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği, Muhafaza Edildiği Fiziksel Ortamlar İçin
Özel nitelikli kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

2.4.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Önlemler
E-posta yolu ile özel nitelikli veri aktarılmamaktadır.
Taşınır bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla özel nitelikli veri aktarılmamaktadır.
Kağıt ortamında aktarım yapılırken evrakın çalınması, kaybolması, yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve belgeler “gizlilik dereceli belgeler” formatında kapalı zarfta gönderilmektedir.

698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize, söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Tarafımıza aşağıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak ileteceğiniz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

BAŞVURU SAHİBİ’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tarafınızca bu form kapsamında iletilmesi gereken kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Adı- Soyadı

Tc. Kimlik Numarası

Cep Telefonu

İkametgah Adresi

İş Adres

E-posta adresi

LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİYİ BELİRTİNİZ.

Çalışan

Çalışan Adayı

Müşteri

Ziyaretçi

İş Ortağı

Diğer (Belirtiniz)

Şirketimizle ilişkiniz hala devam ediyor mu?

 

BAŞVURU SAHİBİ’NİN TALEBİ:
Veri sahibinin hakları aşağıda sıralanmış olup, lütfen talebinize uygun olan kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği. Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin “silinmesini” ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin “yok edilmesini” isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

TALEBE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. )

BAŞVURU KANALLARI:
Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki başvuru adreslerine, işbu formun eksiksiz doldurulması ve imzalı olarak aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir.

Başvuru Usulü

Başvuru Adresi

Yöntem

Açıklama

Fiziki Başvuru

Odunluk Mh.lefkoşe cd. Mihraplı Plaza iş Mrk. No: 9/A-B Nilüfer BURSA Adrese gelerek Kimliğinizi tespit edici belge ile gelinmelidir.

Odunluk Mh.lefkoşe cd. Mihraplı Plaza iş Mrk. No: 9/A-B Nilüfer BURSA

Noter kanalıyla

Noter kanalıyla tebligat göndererek yapabilir.

Online Başvuru

info@cetinfamily.com.tr

Güvenli elektronik imza ya da mobil imzayla e-posta yolu

Başvuru Sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz ayrıca, Başvuru Sahibi’nin başvurusunun talebe uygun biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Başvuru Sahibi Adı-Soyadı

Başvuru Tarihi

İmza

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU PDF DÖKÜMANINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU WORD DÖKÜMANINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ